Statut Związku

STATUT
Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Tworzy się organizację pracodawców pod nazwą: „Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia”, zwany dalej „Związkiem”.
2. Związek działa na podstawie niniejszego Statutu oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 z póź. zm.).
3. Siedzibą władz Związku jest Miasto Poznań, a terenem jego działania jest województwo wielkopolskie.

§ 2

Związek posiada osobowość prawną , jest samorządny i niezależny w swojej działalności statutowej.

§ 3

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców oraz innych organizacji o podobnych celach działania i założeniach programowych.

§ 4

Związek opiera się w swojej działalności na pracy społecznej ogółu członków, jednak dla prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej może zatrudniać pracowników, w tym również członków wybranych władz statutowych z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej, oraz ustalać wynagrodzenia funkcyjne przysługujące z tytułu posiadania mandatu Członka Zarządu.

§ 5

1. Związek używa pieczęci z nazwą i adresem.
2. Związek posiada znak graficzny według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Związku.

ROZDZIAŁ II

Organy związku, ich kadencja, wybory i zasady głosowania

§ 6

Władzami Związku są:
1. Zgromadzenie Ogólne,
2. Komisja Rewizyjna,
3. Zarząd Związku (zwany dalej w niniejszym statucie Zarządem).

§ 7

1. Wybory do organów Związku są tajne, jeżeli jednak liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie ustalonych mandatów, Zgromadzenie ogólne może podjąć uchwałę o jawności wyborów.
2. W granicach określonych niniejszym Statutem liczbę członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej określa Zgromadzenie Ogólne.
3. Każdy członek Związku ma prawo zgłaszania kandydatów do poszczególnych organów, liczba kandydatów jest nieograniczona.
4. Każdy z kandydatów winien wyrazić zgodę na kandydowanie.
5. Zgromadzenie Ogólne wybiera trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do organów Związku. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.
6. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy zliczanie głosów w trakcie przeprowadzanych głosowań jawnych i tajnych oraz przekazywanie Przewodniczącemu Zgromadzenia informacji o wynikach poszczególnych głosowań. Sporządzony przez Komisję Skrutacyjną protokół, podpisany przez wszystkich jej członków, przekazywany jest bezpośrednio po zakończeniu obrad Zgromadzenia Ogólnego Przewodniczącemu Zgromadzenia. Wraz z protokołem Komisja Skrutacyjna przekazuje zebrane w trakcie głosowań tajnych karty do głosowania.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów, aż do wyczerpania ustalonej liczby członków danego organu.
8. Jeżeli w pierwszym głosowaniu do kolegialnych organów Związku dwóch lub więcej kandydatów uzyska tę samą liczbę głosów, przeprowadza się między nimi drugie głosowanie. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydaci uzyskają ponownie tę samą liczbę głosów, wówczas każdy z nich wchodzi w skład organu do którego odbywały się wybory, przy czym odpowiednio zwiększa się liczbę członków tego organu zgodnie z zasadami określonymi powyżej w ust.2.

§ 8

1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku.
2. Zgromadzenie Ogólne tworzą członkowie Związku.
3. Zgromadzenie Ogólne może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 9

1. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego wymaga złożenia pisemnego wniosku do Zarządu podpisanego przez co najmniej 30 % członków Związku.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego może nastąpić również z własnej inicjatywy Zarządu, jak też na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia podejmowane są jawnie, zwykłą większością głosów, jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
5. Zgromadzenie Ogólne ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych członków.
6. Każdy członek dysponuje na Zgromadzeniu Ogólnym jednym głosem.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Zarząd zawiadamia pisemnie członków Związku za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Ogólnego. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio członek Związku wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
8. Wnioski członków Związku w przedmiocie uzupełnienia porządku obrad powinny być przekazane Zarządowi nie później niż 3 dni przed terminem Zgromadzenia Ogólnego.Zarząd jest zobowiązany uwzględnić wniosek jeżeli podpisany został przez co najmniej 1/5 członków Związku.

§ 10

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
1. określanie kierunków działania Związku,
2. uchwalanie programu działania Związku poprzez rozpatrywanie i zatwierdzanie planów pracy Zarządu,
3. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdań finansowych Związku,
5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
6. dokonywanie zmian statutu Związku,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu z grona członków Związku,
8. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
9. rozpatrywanie i uchwalanie preliminarzy finansowych oraz wynagrodzeń funkcyjnych z tytułu posiadania mandatu Członka Zarządu,10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku,11. podejmowanie decyzji innych sprawach, w których Statut przewiduje właściwość Zgromadzenia Ogólnego.

§ 11

1. Zarząd kieruje działalnością Związku.
2. Zgromadzenie Ogólne wybiera imiennie osoby wchodzące w skład Zarządu, zwane dalej w Statucie Członkami Zarządu, spośród obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym:- członków Związku,- upełnomocnionych przedstawicieli członków Związku.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
4. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 4 Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
5. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje Zgromadzenie Ogólne spośród Członków Zarządu. Pozostałe funkcje w Zarządzie nadawane są przez Zarząd w drodze uchwały podejmowanej na pierwszym, po wyborach Prezesa Zarządu, posiedzeniu Zarządu. Prezes Zarządu pełni równocześnie tytularną funkcję Prezesa Związku.
6. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje:1) w przypadku rezygnacji z wykonywania mandatu Członka Zarządu,2) w przypadku odwołania ze składu Zarządu przez Zgromadzenie Ogólne,3) w przypadku utraty statusu członka Związku przez Członka Zarządu albo podmiot którego upełnomocnionym przedstawicielem, na Zgromadzeniu Ogólnym na którym w skład Zarządu powołano Członka Zarządu, był Członek Zarządu,4) w przypadku śmierci Członka Zarządu albo utraty bytu prawnego przez podmiot którego upełnomocnionym przedstawicielem, na Zgromadzeniu Ogólnym na którym w skład Zarządu powołano Członka Zarządu, był Członek Zarządu.
7. W przypadku, o którym mowa w ust.6, Zgromadzenie Ogólne na swoim najbliższym posiedzeniu dokonuje uzupełnienia składu Zarządu.
8. Do ważności uchwały Zarządu wymagane jest uzyskanie przez nią zwykłej większości głosów „za”, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku uzyskania równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.10. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz im przewodniczy Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, zwołanemu przez Prezesa Zarządu posiedzeniu Zarządu przewodniczy Wiceprezes Zarządu, a w przypadku jego braku albo nieobecności,wyznaczony przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu. W przypadku gdy Prezesowi Zarządu wygasł mandat Członka Zarządu, wówczas posiedzenia Zarządu zwołuje oraz im przewodniczy, do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, a w przypadku jego braku, najstarszy wiekiem Członek Zarządu.11. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

§ 12

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Związku,
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu i kierowanie jego pracami,
3) nadzór nad wykonywaniem uchwał władz Związku,
4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach bieżących nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 13

Dla przygotowania stanowiska lub opinii Związku w kwestiach istotnych dla Związku, a wymagających specjalistycznej wiedzy, Prezes Zarządu może, po zasięgnięciu opinii Zarządu,
powołać, na stałe lub doraźnie:
- komisje, zespoły i inne ciała doradcze,
- ekspertów i doradców.

§ 14

Do kompetencji Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
2. przygotowanie projektów i planów działania Związku,
3. przygotowanie projektów preliminarza finansowego,
4. wyznaczanie członków do reprezentowania interesów Związku w działaniach zmierzających do realizacji celów i zadań Związku,
5. składanie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdań z działalności Związku,
6. podejmowanie uchwał w sprawach o przyjęcie w poczet członków Związku oraz o wykluczeniuz grona członków Związku,
7. podejmowanie uchwał w sprawach prowadzenia przez Związek działalności gospodarczej,
8. zarządzanie majątkiem Związku z zakresie nie zastrzeżonym dla Zgromadzenia Ogólnego,
9. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut przewiduje właściwość Zarządu,10. podejmowanie uchwał określających wysokość wpisowego i składki członkowskiej.

§ 15

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku składającym się z 3 do 7 członkówwybieranych przez Zgromadzenie Ogólne.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
3. W kwestii wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się przepisy Statutu regulujące wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności finansowej Związku.
5. W wykonywaniu swoich zadań Komisja Rewizyjna ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu oraz wglądu we wszystkie dokumenty Związku.
6. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Komisja Rewizyjna, w zakresie swojej działalności może występować z wnioskami do Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu.
8. Komisja Rewizyjna zbiera się z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na kwartał, a także na wniosek Zarządu bądź na pisemny wniosek 10% członków Związku.
9. Komisja Rewizyjna, na swoim pierwszym po wyborach posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, do zadań którego należy kierowanie pracami Komisji Rewizyjnej.10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Związku.11. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane jest uzyskanie zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

§ 16

Z posiedzeń statutowych władz Związku sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący posiedzenia i protokolant.

ROZDZIAŁ III

Cele działania i sposoby ich realizacji

§ 17

Związek ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków, a w szczególności:
1. ochronę i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie dóbr niematerialnych i prawnych,
2. działanie na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy, w których stroną są członkowie Związku,
3. wspieranie członków Związku w negocjowaniu zakładowych układów zbiorowych pracy,
4. negocjowanie i zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
5. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej dotyczącej interesów pracodawców,
6. wspieranie wdrażania przekształceń systemowych w ochronie zdrowia,
7. prowadzenie na rzecz członków doradztwa prawnego i organizacyjnego,
8. organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców,
9. występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy w sferze ochrony zdrowia.

§ 18

Dla realizacji swych celów Związek współdziała z organami państwowymi, samorządowymi oraz
organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§ 19

Związek realizuje swe cele w szczególności przez:
1. udział w negocjacjach zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy,
2. tworzenie mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozwiązywaniu,
3. popularyzację wiedzy prawnej, organizacyjnej i ekonomicznej,
4. inspirowanie i wspomaganie inicjatyw w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego i ekonomicznego,
5. występowanie w imieniu członka Związku do organów administracji państwowej i samorządowej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w sprawach związanych z ich działalnością,
6. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz samorządowych i rządowych,
7. organizowanie zespołów doradczych oraz uzyskiwanie opinii specjalistów i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.

§ 20

1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.
2. Dochód z działalności gospodarczej Związek przeznacza na cele statutowe.

ROZDZIAŁ IV

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 21

1. Członkiem Związku może być po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Statucie:a) osoba fizyczna,b) osoba prawna,c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,mająca siedzibę na terenie Wielkopolski oraz zarejestrowana zgodnie z obowiązującymiprzepisami i prowadząca działalność w zakresie ochrony zdrowia.
2. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie może ograniczać członka.
3. Wszyscy członkowie Związku mają równe prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Statutu.

§ 22

1. O przyjęciu w poczet członków Związku decyduje Zarząd, po złożeniu przez zainteresowanego kandydata pisemnej deklaracji, wyrażającej wolę przystąpienia do Związku.
2. W razie odmowy przyjęcia zainteresowany przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego. Decyzja Zgromadzenia Ogólnego w tym zakresie jest ostateczna.
3. Przepis ust.1 nie ma zastosowania w stosunku do członków założycieli, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisania Związku do rejestru.

§ 23

Członkowie Związku mają prawo:
1. uczestnictwa w pracach Związku, zgłaszania wniosków i wyrażania opinii,
2. wybierania i być wybieranym do organów Związku,
3. korzystania ze wszystkich form pomocy i wsparcia Związku,
4. dostępu do wszelkich informacji o pracach Związku.

§ 24

Członkowie Związku zobowiązani są do:
1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Związku,
2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Związku,
3. przestrzegania zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej,
4. terminowego opłacania składek członkowskich,
5. dbania o dobre imię Związku.

§ 25

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
1. pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Związku,
2. wykluczenia ze Związku decyzją Zarządu na skutek:1) prowadzenia przez członka działalności na szkodę Związku,2) rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał władz Związku,3) utraty przez członka statusu pracodawcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust.2 niniejszego Statutu,
3. rozwiązania Związku.

§ 26

1. Wykluczenie członka ze Związku następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.
2. Od uchwały, o której mowa powyżej w ust.1, przysługuje odwołanie, skierowane za pośrednictwem Zarządu, do Zgromadzenia Ogólnego.

§ 27

1. Zgromadzenie Ogólne może przyznać tytuł członka honorowego.
2. Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Związku. Godność członka honorowego ma charakter prestiżowy i nadawana jest na umotywowany wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Związku

§ 28

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe.

§ 29

Dochody Związku stanowią w szczególności:
1. ze składek członkowskich,
2. z dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3. z działalności gospodarczej i dochodów z majątku Związku.

§ 30

1. W przypadku uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne preliminarza finansowego, środki finansowe Związku mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z takim preliminarzem.
2. Sprawozdanie finansowe Związku sporządzane jest za każdy rok kalendarzowy.

§ 31

Do reprezentowania Związku oraz składania w jego imieniu oświadczeń umocowani są:
a) Prezes Zarządu - działając jednoosobowo,
b) Członkowie Zarządu - dwóch Członków Zarządu działając łącznie.

ROZDZIAŁ VI

Biuro Związku

§ 32

1. Obsługę administracyjną Związku i jego organów wykonuje Biuro Związku.
2. Pracami Biura kieruje Prezes Związku.
3. Siedziba Biura znajduje się każdorazowo w siedzibie Prezesa Związku.
4. Koszt utrzymania Biura pokrywa się ze środków finansowych Związku.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 33

1. Zmiana Statutu lub jego części wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Związku.
2. Projekt dotyczący zmiany Statutu lub jego części Zarząd przesyła członkom Związku najpóźniej wraz z zawiadomieniem o miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego na którym w/w projekt ma być poddany głosowaniu. Forma w jakiej w/w projekt jest przysyłany do danego członka Związku, zgodna jest z formą w jakiej Zarząd przesyła do tego członka Związku zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego.

§ 34

Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej większością 3/4 liczby głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 35

W przypadku rozwiązania Związku uchwała Zgromadzenia Ogólnego określa przeznaczenie majątku Związku oraz sposób likwidacji.

§ 36

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu obowiązuje ustawa z 23 maja
1991 roku o organizacjach pracodawców wraz z późniejszymi zmianami.

§ 37

Niniejszy Statut obowiązuje od dnia uchwalenia.


Góra
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności. Więcej informacji…