NOWOŚĆ- DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE DLA PLACÓWEK POZ W OKRESACH WZMOŻONEJ ZACHOROWALNOŚCI W MIESIACACH WRZESIEŃ-MARZEC

20 listopad 2011 Autor :  

Finansowanie świadczeń lekarza poz

1. Finansowanie świadczeń lekarza poz na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej, realizowane jest zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 8 zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 – 7.2. W stosunku do świadczeniobiorcy zadeklarowanego do lekarza poz, stawka kapitacyjna korygowana jest współczynnikiem odpowiednim do: grupy wiekowej, w której świadczeniobiorca się znajduje albo charakteru miejsca pobytu świadczeniobiorcy, albo – w przypadku leczenia chorób przewlekłych określonych wykazem stanowiącym załącznik do umowy, odpowiednim dla zdefiniowanej rozpoznaniem wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta (klasyfikacja ICD-10), przyczyny udzielonej porady/udzielonych porad, albo – w przypadku leczenia zdefiniowanych rozpoznaniem wg klasyfikacji ICD-10 chorób z grupy J00-J22 (z wyłączeniem grupy J17*), w okresach wzmożonej zachorowalności na te choroby:

1.  osoba, której udzielono porad/y w związku z leczeniem cukrzycy lub choroby układu krążenia – współczynnikiem 3,0, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4;2.  osoba nie wymieniona w pkt 1 i 6 będąca  w grupie od 0 do 6 roku życia – współczynnikiem 2,0;3. osoba nie wymieniona w pkt 1 i 6, będąca w grupie od 7 do 19 roku życia  –  współczynnikiem 1,2;4. osoba nie wymieniona w pkt 1 i 6, będąca w grupie od 20 do 65 roku życia  – współczynnikiem 1,0;5. osoba nie wymieniona w pkt 1 i 6 będąca w grupie powyżej  65 roku życia  –  współczynnikiem 2,0;6. osoba nie wymieniona w pkt 1, podopieczny DPS lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej – współczynnikiem 2,5.7. osoba zadeklarowana do lekarza poz, o której mowa w pkt. 1-6, w przypadku określonym w ust. 7 – dodatkowo współczynnikiem 0,1, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 2 i 3.

Kwalifikacji świadczeniobiorców do poszczególnych grup, dla których w ust. 2 określone zostały współczynniki korygujące dokonuje się na podstawie:

1. informacji o poradach zrealizowanych w 3 poprzednich okresach sprawozdawczych, udzielonych osobom opisanym w ust. 2 pkt 1, przekazywanych za kolejno następujące po sobie okresy sprawozdawcze – za każdy miesiąc, do 10 dnia danego miesiąca za poprzedni okres sprawozdawczy;2. informacji o zrealizowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym poradach udzielonych osobom opisanym w ust. 2 pkt 7 z przyczyn innych niż cukrzyca lub choroby układu krążenia, przekazanych w terminie do 10 dnia danego miesiąca podlegającego rozliczeniu, 3. bieżącej informacji o aktywnych deklaracjach wyboru w danym okresie sprawozdawczym, sporządzonej na podstawie złożonych przez świadczeniobiorców deklaracji wyboru lekarza poz.

W przypadku świadczeniodawców realizujących umowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, kwalifikacji świadczeniobiorców do grupy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w rozliczeniu pierwszych 3. okresów sprawozdawczych bieżącego okresu rozliczeniowego/umowy, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 3, z uwzględnieniem informacji o poradach zrealizowanych przez świadczeniodawcę w ostatnich 3. okresach sprawozdawczych poprzedniego okresu rozliczeniowego/umowy. Stosowanie współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 podlega następującym warunkom:

1. liczba porad lekarskich udzielonych w związku z leczeniem cukrzycy lub przewlekłych chorób układu krążenia jest nie mniejsza niż 1 w ciągu trzech miesięcy;2. w okresie sprawozdawczym, w którym lekarz poz sprawozdaje udzielenie świadczeniobiorcy porady w związku z leczeniem cukrzycy, świadczeniobiorca nie jest objęty kompleksową ambulatoryjną opieką specjalistyczną nad świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą (KAOS);3. podstawę prowadzonej przez oddział Funduszu weryfikacji w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2, są raporty z deklaracji wyboru KAOS, złożone przez świadczeniobiorców w związku z leczeniem cukrzycy, sprawozdawane przez świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielających świadczeń w tym zakresie: w ramach kwalifikacji świadczeniobiorcy do grupy deklaracji poz ze współczynnikiem 3,0, dokonuje się sprawdzenia w oparciu o dane z raportów statystycznych o poradach udzielonych w związku z leczeniem cukrzycy lub choroby układu krążenia, dla których świadczeniodawcy wskazali cukrzycę jako przyczynę udzielonego świadczenia: pozytywnie kwalifikowane są tylko te porady, których data wykonania jest wcześniejsza lub równa dacie złożenia przez świadczeniobiorcę deklaracji wyboru KAOS;4. świadczeniodawca otrzymuje w raporcie zwrotnym z weryfikacji deklaracji, o której mowa w pkt 3, informację o znajdujących się na jego liście świadczeniobiorcach z rozpoznaną cukrzycą, objętych z przyczyny tej choroby, opieką w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą (KAOS).

Liczbę świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 2 pkt 6, należy potwierdzać przynajmniej w styczniu i lipcu każdego roku, informacją o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę w każdej z tych jednostek; informację, sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w umowie, należy przekazywać do Oddziału Funduszu w formie pisemnej, w terminach do dnia 7 stycznia i dnia 7 lipca każdego roku. Rozliczenia świadczeń z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w ust. 2 pkt 7 dokonuje się wyłącznie:

1. w ustalonych miesiącach wzmożonej zachorowalności na ostre choroby układu oddechowego, w tym za:

1. styczeń – w miesiącu lutym,2. luty – w miesiącu marcu,3. marzec – w miesiącu kwietniu,4. wrzesień – w miesiącu październiku,5. październik – w miesiącu listopadzie,6. listopad – w miesiącu grudniu;

dla świadczeniodawcy, u którego liczba sprawozdanych porad zdefiniowanych rozpoznaniami wg klasyfikacji ICD-10 jako choroby z grupy J00-J22, z wyłączeniem grupy J17*, stanowić będzie co najmniej 30% porad udzielonych z przyczyn innych niż cukrzyca i chuk.
Góra
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności. Więcej informacji…