Statut Związku

Statut Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Tworzy się organizację pracodawców pod nazwą „Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia”, zwany dalej „Związkiem”.
 2. Związek działa na podstawie niniejszego Statutu oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 z póź. zm.).
 3. Siedzibą władz Związku jest Miasto Poznań, a terenem jego działania jest województwo wielkopolskie.

§ 2

Związek posiada osobowość prawną, jest samorządny i niezależny w swojej działalności statutowej.

§ 3

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców oraz innych organizacji o podobnych celach działania i założeniach programowych.

§ 4

Związek opiera się w swojej działalności na pracy społecznej ogółu członków, jednak dla prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej może zatrudniać pracowników, w tym również członków wybranych władz statutowych z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej.

§ 5

 1. Związek używa pieczęci z nazwą i adresem.
 2. Związek posiada znak graficzny według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Związku.

 

ROZDZIAŁ II

Organy związku, ich kadencja, wybory i zasady głosowania

§ 6

Władzami Związku są:

 1. Zgromadzenie Ogólne,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. Zarząd Związku.

§ 7

 1. Wybory do organów Związku są tajne, jeżeli jednak liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie ustalonych mandatów, Zgromadzenie ogólne może podjąć uchwałę o jawności wyborów.
 2. W granicach określonych niniejszym Statutem liczbę członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej określa Zgromadzenie Ogólne.
 3. Każdy członek Związku ma prawo zgłaszania kandydatów do poszczególnych organów, liczba kandydatów jest nieograniczona.
 4. Każdy z kandydatów powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.
 5. Po zgłoszeniu kandydatów wybiera się Komisje Skrutacyjną w składzie 3-osobowym, której członkowie nie mogą kandydować do organów Związku.
 6. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania, przeprowadza głosowanie, oblicza głosy, a następnie podaje do wiadomości informację o wynikach wyborów.
 7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów, aż do wyczerpania ustalonej liczby członków danego organu.
 8. Jeżeli w pierwszym głosowaniu do kolegialnych organów Związku dwóch lub więcej kandydatów uzyska tę samą liczbę głosów, przeprowadza się między nimi drugie głosowanie. Jeżeli w tym głosowaniu kandydaci ponownie uzyskają tę samą liczbę głosów, wszyscy wchodzą w skład organu, do którego odbywały się wybory, przy czym odpowiednio zwiększa się liczbę członków tego organu, na zasadach o których mowa w pkt.2.

§ 8

 1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku.
 2. Zgromadzenie Ogólne tworzą członkowie Związku.
 3. Zgromadzenie Ogólne może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 9

 1. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego wymaga złożenia pisemnego wniosku do Zarządu podpisanego przez co najmniej 30 % członków Związku.
 3. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego może nastąpić również z własnej inicjatywy Zarządu, jak też na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia podejmowane są jawnie, zwykłą większością głosów, jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 5. Zgromadzenie Ogólne ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych członków.
 6. Każdy członek dysponuje na Zgromadzeniu Ogólnym jednym głosem.
 7. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Związku zawiadamia pisemnie członków co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia Ogólnego.
 8. Wnioski członków w przedmiocie uzupełnienia porządku obrad powinny być przekazane Zarządowi nie później niż 14 dni przed terminem Zgromadzenia Ogólnego. Zarząd jest zobowiązany uwzględnić wniosek jeżeli podpisany został przez co najmniej 1/10 członków Związku.

§ 10

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

 1. określanie kierunków działania Związku,
 2. uchwalanie programu działania Związku poprzez rozpatrywanie i zatwierdzanie planów pracy Zarządu,
 3. wybór i odwołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz bilansu Związku,
 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
 6. dokonywanie zmian statutu Związku
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu z grona członków Związku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 9. skreślony
 10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku,
 11. podejmowanie decyzji innych sprawach, w których Statut przewiduje właściwość Zgromadzenia Ogólnego.

§ 11

 1. Zarząd Związku (zwany w niniejszym statucie Zarządem) kieruje działalnością Związku.
 2. Członków Zarządu wybiera imiennie Zgromadzenie Ogólne spośród upełnomocnionych przedstawicieli członków Związku obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym.
 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 4. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, 2 Zastępców Prezesa, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie w liczbie określonej przez Zgromadzenie Ogólne.
 5. Prezesa Związku wybiera Zgromadzenie Ogólne spośród członków Zarządu, a pozostałe funkcje nadawane są przez Zarząd na jego pierwszym posiedzeniu po wyborze.
 6. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje:
 • a) w przypadku rezygnacji z wykonywania mandatu,
 • b) w przypadku odwołania ze składu Zarządu przez Walne Zgromadzenie,
 • c) w przypadku śmierci.
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zgromadzenie Ogólne na swoim najbliższym posiedzeniu dokonuje uzupełnienia składu Zarządu.
 2. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest uzyskanie zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków. W przypadku uzyskania równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Prezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
 4. Posiedzenie Zarządu zwołuje, a także im przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności jego zastępca lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 5. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

§ 12

Do kompetencji Prezesa należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Związku,
 2. zwoływanie posiedzeń Zarządu i kierowanie jego pracami,
 3. nadzór nad wykonywaniem uchwał władz Związki,
 4. reprezentowanie Związku,
 5. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach bieżących nie zastrzeżonych do właściwości Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 13

 1. Dla przygotowania opinii Związku w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy Prezes może powoływać stałe lub doraźne komisje, zespoły i inne ciała doradcze.
 2. Prezes może również, za zgodą Związku, powoływać ekspertów i doradców w celu uzyskania ich opinii w kwestiach istotnych dla Związku.

§ 14

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
 2. przygotowanie projektów i planów działania Związku,
 3. przygotowanie projektów preliminarza finansowego,
 4. wyznaczanie członków do reprezentowania interesów Związku w działaniach zmierzających do realizacji celów i zadań Związku,
 5. składanie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdań z działalności Związku,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach o przyjęcie w poczet członków Związku oraz o wykluczenie z grona członków Związku,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach prowadzenia przez Związek działalności gospodarczej,
 8. zarządzanie majątkiem Związku w zakresie nie zastrzeżonym dla Zgromadzenia Ogólnego,
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut przewiduje właściwość Zarządu.
 10. podejmowanie uchwał określających wysokość wpisowego i składki członkowskiej.

§ 15

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku składającym się z 3 do 5 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne.
 2. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
 3. Do wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się przepisy niniejszego Statutu o wygaśnięciu mandatu członka Zarządu.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności finansowej Związku.
 5. W wykonywaniu swych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu oraz wglądu we wszystkie dokumenty Związku.
 6. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Komisja Rewizyjna, w zakresie swojej działalności może występować z wnioskami do Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu.
 8. Komisja Rewizyjna zbiera się z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na kwartał, a także na wniosek Zarządu bądź na pisemny wniosek 10% członków Związku.
 9. Komisja Rewizyjna, na swoim pierwszym po wyborach posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, do zadań którego należy kierowanie pracami Komisji Rewizyjnej.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Związku.
 11. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane jest uzyskanie zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

§ 16

Z posiedzeń statutowych władz Związku sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący posiedzenia i protokolant.

ROZDZIAŁ III

Cele działania i sposoby ich realizacji

§ 17

Związek ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków, a w szczególności:

 1. ochronę i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie dóbr niematerialnych i prawnych,
 2. działanie na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy, w których stroną są członkowie Związku,
 3. wspieranie członków Związku w negocjowaniu zakładowych układów zbiorowych pracy,
 4. negocjowanie i zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
 5. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej dotyczącej interesów pracodawców,
 6. wspieranie wdrażania przekształceń systemowych w ochronie zdrowia,
 7. prowadzenie na rzecz członków doradztwa prawnego i organizacyjnego,
 8. organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców,
 9. występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy w sferze ochrony zdrowia.

§ 18

Dla realizacji swych celów Związek współdziała z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§ 19

Związek realizuje swe cele w szczególności przez:

 1. udział w negocjacjach zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy,
 2. tworzenie mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozwiązywaniu,
 3. popularyzację wiedzy prawnej, organizacyjnej i ekonomicznej,
 4. inspirowanie i wspomaganie inicjatyw w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego i ekonomicznego,
 5. występowanie w imieniu członka Związku do organów administracji państwowej i samorządowej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w sprawach związanych z ich działalnością,
 6. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz samorządowych i rządowych,
 7. organizowanie zespołów doradczych oraz uzyskiwanie opinii specjalistów i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.

§ 20

 1. W celu realizacji celów statutowych, Związek prowadzić będzie działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie:
 1. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 2. Sprzedaż detaliczna, książek, gazet i artykułów piśmiennych,
 3. Wydawanie książek,
 4. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
 5. Pozostała działalność wydawnicza,
 6. Badanie rynku i opinii publicznej,
 7. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
 8. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
 9. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 10. Reklama.
 1. Dochód z działalności gospodarczej Związek przeznacza na cele statutowe.

ROZDZIAŁ IV

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 21

 1. Członkiem Związku może być po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Statucie:
 1. osoba fizyczna,
 2. osoba prawna,
 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terenie Wielkopolski oraz zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i prowadząca działalność w zakresie ochrony zdrowia.
 1. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie może ograniczać członka.
 2. Wszyscy członkowie Związku mają równe prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Statutu.

§ 22

 1. O przyjęciu w poczet członków Związku decyduje Zarząd, po złożeniu przez zainteresowanego kandydata pisemnej deklaracji, wyrażającej wolę przestąpienia do Związku.
 2. W razie odmowy przyjęcia zainteresowany przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego. Decyzja Zgromadzenia Ogólnego w tym zakresie jest ostateczna.
 3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w stosunku do członków założycieli, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisania Związku do rejestru.

§ 23

Członkowie Związku mają prawo:

 1. uczestnictwa w pracach Związku, zgłaszania wniosków i wyrażania opinii,
 2. wybierania i być wybieranym do organów Związku,
 3. korzystania ze wszystkich form pomocy i wsparcia Związku,
 4. dostępu do wszelkich informacji o pracach Związku.

§ 24

Członkowie Związku zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Związku,
 2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Związku,
 3. przestrzegania zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej,
 4. terminowego opłacania składek członkowskich,
 5. dbania o dobre imię Związku.

§ 25

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

 1. pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Związku,
 2. wykluczenia ze Związku decyzją Zarządu na skutek:

1) prowadzenia przez członka działalności na szkodę Związku,

2) rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał władz Związku,

3) utraty przez członka statusu pracodawcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Statutu,

 1. rozwiązania Związku.

§ 26

 1. Wykluczenie członka ze Związku następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Od uchwały, o której mowa powyżej w ust.1, przysługuje odwołanie, skierowane za pośrednictwem Zarządu, do Zgromadzenia Ogólnego.

§ 27

 1. Zgromadzenie Ogólne może przyznać tytuł członka honorowego.
 2. Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Związku. Godność członka honorowego ma charakter prestiżowy i nadawana jest na umotywowany wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Związku

§ 28

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe.

§ 29

Dochody Związku stanowią w szczególności:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 3. z działalności gospodarczej i dochodów z majątku Związku.

§ 30

 1. Środki finansowe Związku mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z rocznym preliminarzem finansowym, uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne.
 2. Zasady gospodarki finansowej Związku określa stosowny regulamin.

§ 31

 1. Do pospisywania dokumentów finansowych upoważnienie są Prezes, Zastępca Prezesa i Skarbnik.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych osób.
 3. Rozliczenia finansowe Związku dokonywane są za każdy rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI

Biuro Związku

§ 32

 1. Obsługę administracyjną Związku i jego organów wykonuje Biuro Związku.
 2. Pracami Biura kieruje Prezes Związku.
 3. Siedziba Biura znajduje się każdorazowo w siedzibie Prezesa Związku.
 4. Koszty utrzymania Biura pokrywa się ze środków finansowych Związku.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 33

 1. Zmiany niniejszego Statutu lub jego części dokonuje Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 2. Wniosek w sprawie zmiany Statutu lub jego części winien być zgłoszony pisemnie jego członkom co najmniej na 30 dni przed Zgromadzeniem Ogólnym które ma ten wniosek rozpatrywać.

§ 34

Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej większością 3/4 liczby głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 35

W przypadku rozwiązania Związku uchwała Zgromadzenia Ogólnego określa przeznaczenie majątku Związku oraz sposób likwidacji.

§ 36

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu obowiązuje ustawa z 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców wraz z późniejszymi zmianami.

§ 37

Niniejszy Statut obowiązuje od dnia uchwalenia.

Góra
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności. Więcej informacji…